Op woensdag 21 maart a.s. organiseren we op de Voorwegschool een dag over pesten. U heeft de posters vast wel in school zien hangen en ook zijn er flyers uitgedeeld.
In de ochtend gaan we aan de slag met de leerlingen, in de middag met het team en ‘s avonds met de ouders.
Het doel van de dag is om in beeld te krijgen wat wij met z’n allen kunnen doen om pesten tegen te gaan.
Deze dag wordt mede georganiseerd door de MR van onze school en Buro Bloei uit Amsterdam.
De ouders zijn uitgenodigd van 20.00—22.00 uur.
U komt toch ook?

Communiqué van de MR
Tijdens de MR-vergadering van 6 maart jl. zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:
– Directie en team zijn volop bezig om de visie voor de komende jaren te ontwikkelen. De MR wordt betrokken bij het proces.
– De MR heeft nadere uitleg gekregen over de registratie en follow up van incidenten op school.
– De invulling van de Ouderavond op 21 maart a.s. is besproken.
– De aan het begin van dit schooljaar ingevoerde aanpassing op de pauzetijden is in het team besproken en door hen positief bevonden. De leerkrachten ervaren dat de doorgevoerde veranderingen de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen.
– Ten aanzien van de groepsindeling voor het schooljaar 2018-2019 zal de MR de directie informeren omtrent de uitgangspunten, overwegingen en aandachtspunten die wij daarbij van belang achten.
– Aan het einde van dit schooljaar ontstaat er weer een
vacature in de oudergeleding van de MR; ouders met interesse om lid te worden kunnen zich aanmelden via MR.voorwegschool@stopoz.nl. Of spreek één van ons aan op het plein.

Waarom TopOndernemers op de Voorwegschool?
De kennissamenleving om ons heen vraagt andere kennis en vaardigheden dan de Voorwegschool over het algemeen nog aanbiedt en onderwijst. Op de Voorwegschool vinden wij het belangrijk om in te spelen op de veranderlijke toekomstige maatschappij,waarin naast de basisvakken spelling, lezen, taal en rekenen de 21ste-eeuwse vaardigheden steeds belangrijker worden.
Het huidige onderwijs is op de Voorwegschool over het algemeen nog niet ingericht om deze 21ste-eeuwse vaardigheden tot ontwikkeling te laten komen. Kennis wordt nu veelal nog centraal, gefragmenteerd en gestuurd door methodes overgedragen.
De zich ontwikkelende kennissamenleving vraagt om een fundamenteel andere aanpak van het onderwijs. De Voorwegschool moet toe naar een methodiek waarin kinderen leren om eigen kennis te construeren, interesses en talenten te ontwikkelen waarbij het persoonlijke leren centraal staat.

De Voorwegschool heeft er voor gekozen om drie 21ste-eeuwse vaardigheden structureel aan te bieden binnen het huidige curriculum:
– Samenwerken (Je richt je met elkaar aan een gemeenschappelijk doel. Je werkt samen om doelen te bereiken. Je zet je in voor een goede onderlinge sfeer.
Je maakt een product, waaraan iedereen heeft kunnen bijdragen.)
– Zelfregulatie (Je neemt de verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces en voor verzorgd resultaat. Je stelt haalbare doelen die uitdagen en werkt volgens zelfgemaakt plan. Je vraagt op tijd om hulp als je er zelf niet uitkomt. Je focust op je doel en stelt plannen bij als het nodig is.)
– Sociale en culturele vaardigheden (Je kunt effectief leren, werken en leven met kinderen / volwassenen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden.)
Door het werken in combinatiegroepen worden de kinderen uitgenodigd om onder andere samen te werken met kinderen uit een andere jaargroep.
Onze leerlingen op de Voorwegschool leren op jonge leeftijd hoe ze moeten omgaan met verschillende type personen van verschillende leeftijden. Ze leren hun eigen talenten en die van elkaar te herkennen en er gebruik van te maken.
De leerkrachten krijgen hierdoor een meer coachende rol, waarbij ze de kinderen begeleiden om zichzelf verder te ontwikkelen.

De afgelopen periode hebben wij TopOndernemers geëvalueerd en komen tot de conclusie dat TopOndernemers het juiste materiaal aanbiedt om bovenstaande vaardigheden te oefenen en dóór te ontwikkelen. Daarnaast is TopOndernemers ook een werkwijze voor het zaakvakonderwijs. Op de Voorwegschool zien wij leerlingen als
ondernemers bij het construeren van nieuwe kennis en het ontdekken van de wereld om hen heen. De thematische opdrachtkaarten dienen als sleutel tot een rijke leeromgeving en het ondernemende gedrag van kinderen. Kinderen, die nieuwsgierig zijn, informatie willen vinden, aan de gang willen met professionele ondersteuning van de leerkracht als coach. TopOndernemers is nu synoniem geworden voor anders leren, niet nieuw maar anders. Met een doelgerichte kijk op de ontwikkeling van kinderen en de vaardigheden die ze nodig hebben om tot leren te komen.

In de combinatiegroepen 6-7 zijn er positieve ervaringen opgedaan met het werken met TopOndernemers. Vanaf heden gaan we TopOndernemers ook groepsdoorbroken aanbieden in de groepen 4-5. De leerlingen in de groepen 4 en 5 worden op dinsdag en donderdagmiddag verdeeld. De leerkrachten zorgen voor een evenwichtige verdeling en samenstelling van de groepen.
Doordat we groepsdoorbroken werken, proberen we meer tegemoet te komen aan de individuele leer- en onderwijsbehoefte van kinderen. De leerlingen werken met dezelfde thema’s en opdrachtkaarten.

In TopOndernemers worden de onderwijsinhouden over mensen, de natuur, geschiedenis en aardrijkskunde, in samenhang aangeboden. Ook inhouden uit andere leergebieden worden betrokken op de ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’.

Activiteiten die veel voorkomen in TopOndernemers zijn:
– Het lezen en maken van teksten (begrijpend lezen);
– het meten en verwerken van informatie in o.a. tabellen,
tijdlijn en grafieken (rekenen/wiskunde);
– het kritisch denken;
– presenteren;
– informatievaardigheden en
– het gebruiken van beelden en beeldmateriaal
(kunstzinnige oriëntatie).
Deze uitgangspunten van TopOndernemers sluiten aan bij onderwijs dat kinderen zicht wil geven op betekenis en samenhang.

Koffieochtend over Snappet
Vrijdag 9 maart is er een koffieochtend geweest over het gebruik van Snappet op de Voorwegschool. Dit is het softwareprogramma waar kinderen rekenen en spelling mee verwerken. Het eerste half uur heb ik verteld waarom we Snappet op de Voorwegschool gebruiken. Daarbij lag de nadruk vooral op directe feedback en adaptief werken.
Als kinderen in Snappet werken, dan krijgen ze meteen te zien of een opgave goed of fout is. Bij een fout kunnen ze de opgave direct verbeteren (directe feedback).
Daarnaast werken de kinderen voor een groot deel op eigen niveau. De software van Snappet zorgt ervoor dat het leerstofaanbod automatisch wordt aangepast aan het niveau van een kind (adaptieve software). Als een kind veel opgaven goed maakt, dan worden de sommen moeilijker voor dat kind. Een ander voordeel van Snappet is dat wij als leerkracht in de les overzicht hebben waar kinderen vastlopen door ons “Snappetdashboard” te monitoren. Als we zien dat leerlingen de opgaven niet begrijpen, dan kunnen we direct inspringen en bijsturen.
Daarnaast hebben de aanwezige ouders kunnen meekijken hoe er met Snappet wordt gewerkt in groep 8. Het was een waardevol uurtje, waarin we naast alle info ook informeel met ouders van gedachten hebben kunnen wisselen over het gebruik van Snappet op de Voorweg.
Mattijs (leerkracht groep 8b)

De Kangoeroewedstrijd 2018
Elk voorjaar doen over de hele wereld leerlingen op basisscholen en in het voortgezet onderwijs mee aan een erg leuke reken-wiskundewedstrijd.
Ook de Voorweg doet hieraan mee! Dit jaar deden uit elke groep 2 leerlingen mee die als duo de vragen te lijf gingen.

Wat is W4Kangoeroe? W4Kangoeroe is de grootste reken- en wiskundewedstrijd van Nederland; er doen zo’n 135.000 leerlingen aan mee op 2300 scholen.
De kangoeroe komt uit Australië en dat geldt ook voor de kangoeroewedstrijd. In 1980 werd daar voor het eerst een soort wiskundewedstrijd georganiseerd. Geïnspireerd door het Australische succes begonnen in 1990 in Frankrijk enkele wiskundigen met de organisatie van een dergelijke wiskundewedstrijd.
Als eerbetoon aan de Australiërs doopten ze hun wedstrijd ‘Kangourou”.
Wereldwijd zijn er meer dan 70 landen lid van de KSF en doen er jaarlijks meer dan 6,5 miljoen leerlingen over heel de wereld mee met de Kangoeroe wiskundewedstrijd. Deze leerlingen maken op hetzelfde moment nagenoeg dezelfde vragen en dat is werkelijk uniek.

Schoolvolleybaltoernooi
Op zondag 11 maart hebben vier teams van de Voorwegschool meegedaan aan het
schoolvolleybaltoernooi Heemstede, georganiseerd door GSV Volleybal. Twee teams van groep 5 en twee teams van groep 6-8 hebben op hun eigen niveau gespeeld tegen verschillende teams. Na heel veel wedstrijden hebben het meidenteam van groep 5 en het jongensteam van groep 6-8 gewonnen. Er staan nu twee prachtige wisselbekers op de Voorwegschool. Er was zelfs een Voorwegspandoek gemaakt om de teams van groep 5 aan te moedigen. Super gedaan allemaal!

Tennisclinic tijdens de gymles
Voor de groepen 3-5 stond er deze week een tennisles gepland tijdens de gymles.
De tennisles werd gegeven door HBC Tennis. Tennissen tegen de muur, het hooghouden
van een ballon, het over en weer slaan en het slaan en vangen in een netje kwamen aan bod. De kinderen hebben de clinic met veel plezier gevolgd en het erg goed gedaan. Als zij het zo leuk vonden en verder willen kennismaken met het tennis, dan kan dit op het ‘tennisfeestje’ van HBC. Op zondag 25 maart kunnen kinderen van 5 tot en met 17 jaar
deelnemen aan een ‘tennisfeestje’ op de banen van HBC Tennis (naast zwembad
Groenendaal), om zo kennis te maken met de vereniging en het tennis. Kinderen van 5 tot en met 8 jaar starten om 10.30 uur met de training/wedstrijdjes en kinderen van 9 tot en met 17 jaar starten om 11.30 uur. Alle materialen zijn aanwezig op de tennisbaan. De flyers zijn tijdens de gymles uitgedeeld.

Hoofdluis
Hoofdluis blijft voorkomen bij kinderen en steeds vaker ook bij jongeren.
Geen reden om in paniek te raken maar wel om het goed aan te pakken. Er bestaat nog steeds veel onwetendheid over de oorzaak en behandeling van hoofdluis.
Op onze website www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg/hoofdluis vindt u heel veel nuttige informatie over hoofdluis.
Heeft iemand in uw gezin last van hardnekkig hoofdluis? Het is altijd mogelijk een afspraak te maken bij de jeugdverpleegkundige verbonden aan de school van uw kind.
De jeugdverpleegkundige kan met u meedenken en adviseren over het bestrijden van de
hoofdluis. Een afspraak maken kan via 023— 7891777 op werkdagen van 8.30–12.30 uur
en 13.00– 17.00 uur.

De jarigen van de komende week: alvast van harte gefeliciteerd!
17 maart: Jools (2a), 18 maart: Alicia, Luke & Sander (1c),
20 maart: Jonathan (6/7c), 21 maart: Ian (1a), Fleur (6/7a), Lente (1b),
22 maart: Fedde (2b), 23 maart: Elin (2/3)